Certificats de professionalitat

ADGD0308_CEN Activitats de gestió administrativa

Aquest curs et prepara per realitzar les  operacions  de  la  gestió  administrativa  de  compravenda  de  productes  i  serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament  i  l’arxivament previs de  la  informació  i  documentació  necessàries mitjançant  els suports  convencionals  o  informàtics  adequats,  seguint  instruccions  definides,  en  condicions  de seguretat, respecte de la normativa vigent i segons criteris de qualitat definits per l’organització.

ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals


Aquest curs et prepara per distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

AGAO0208 Instal·lació i Manteniment de jardins i zones verdes (Certificat de Professionalitat – Nivell II)

Aquest curs et prepara per executar i organitzar operacions d'instal·lació, manteniment i millora de jardins d'interior, exterior i zones verdes, controlant la sanitat vegetal, manejant la maquinària i eines de jardineria i complint la normativa mediambiental, de qualitat i de prevenció de riscos laborals.

COML0309 Organització i Gestió de magatzems

En el curs aprendràs a organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurar la qualitat i l’optimització de la xarxa de magatzems o de la cadena logística.

IFCD0110_CEN Confecció i publicació de pàgines web


Aquest curs et prepara per a crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i qualsevol element multimèdia, utilitzant llenguatges de marques i editors adequats. A més seràs capaç d’aplicar els criteris d’usabilitat establerts i seguir els procediments d’instal·lació i verificació de les webs en el servidor que les allotja.

SSCB0209 Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil


Aquest curs et prepara per aprendre a Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps de lleure educatiu dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

SSCG0109_CEN Inserció Laboral de persones amb discapacitat

Aquest curs et prepara per intervenir en l’entorn personal i sociolaboral aplicant la Metodologia d’Ocupació amb Suport per facilitar l’accés i manteniment del lloc de treball de les persones amb discapacitat, realitzant l’entrenament de les habilitats sociolaborals necessàries per a la inserció, mantenint contactes amb l’entorn i col·laborant en l’anàlisi de llocs de treball, així com realitzant la gestió d’informació sobre recursos formatius i sociolaborals existents d’acord amb les directrius establertes.

SSCS0208_CEN Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials


Aquest curs et prepara per atendre  persones  dependents  en  l’àmbit  sociosanitari  en  la  institució  on  es  desenvolupi  la  seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.